ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์

ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515
ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving And Credit Cooperatives Limited

ชื่อย่อ สอ.ยส.
ที่ตั้งสำนักงาน 272 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-712758 ต่อ 11 โทรสาร 045-713997 ต่อ 28