คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51

นายกิตติ ดวงแสง

นายกิตติ ดวงแสง

ประธานกรรมการดำเนินการ
นายกิตติ ดวงแสง ประธานกรรมการดำเนินการ
นายวรศิลป โคตรมนตรี

นายวรศิลป โคตรมนตรี

รองประธานคนที่ 1

นายวรศิลป โคตรมนตรี

รองประธานคนที่ 1

เขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นายบุญชอบ น้อยเสนา

นายบุญชอบ น้อยเสนา

รองประธานคนที่ 2

นายบุญชอบ น้อยเสนา

รองประธานคนที่ 2

เขตข้าราชการบำนาญ เขต 2

นายธนภัทร น้อยมาลา

นายธนภัทร น้อยมาลา

รองประธานคนที่ 3

นายธนภัทร น้อยมาลา

รองประธานคนที่ 3

เขตอำเภอกุดชุม

นายอานนท์ กฤษณะกาฬ

นายอานนท์ กฤษณะกาฬ

รองประธานคนที่ 4

นายอานนท์ กฤษณะกาฬ

รองประธานคนที่ 4

เขตอำเภอทรายมูล

นายสำรวย ผ่องใส

นายสำรวย ผ่องใส

กรรมการ/เหรัญญิก

นายสำรวย ผ่องใส

กรรมการ/เหรัญญิก

เขตอำเภอเมือง

นายวีระยุทธ งามล้วน

นายวีระยุทธ งามล้วน

กรรมการ/เลขานุการ

นายวีระยุทธ งามล้วน

กรรมการ/เลขานุการ

เขตอำเภอค้อวัง

นายมนตรี แจ่มศรี

นายมนตรี แจ่มศรี

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นายมนตรี แจ่มศรี

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

เขต สพม.28 เขต 1

นายนคร พงษ์สนิท

นายนคร พงษ์สนิท

กรรมการ

นายนคร พงษ์สนิท

กรรมการ

เขตจังหวัด

นายประจักร สุริยะศรี

นายประจักร สุริยะศรี

กรรมการ

นายประจักร สุริยะศรี

กรรมการ

เขตอำเภอเลิงนกทา

นายสุนัย ไม่โศก

นายสุนัย ไม่โศก

กรรมการ

นายสุนัย ไม่โศก

กรรมการ

เขตอำเภอไทยเจริญ

นาบพีระพงศ์ บุญแน่น

นาบพีระพงศ์ บุญแน่น

กรรมการ

นาบพีระพงศ์ บุญแน่น

กรรมการ

เขตอำเภอมหาชนะชัย

นายสุวรรณ เทียบสี

นายสุวรรณ เทียบสี

กรรมการ

นายสุวรรณ เทียบสี

กรรมการ

เขตข้าราชการบำนาญ เขต 1

นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์

นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์

กรรมการ

นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์

กรรมการ

เขตอำเภอป่าติ้ว

นายศราวุธ กัลปดี

นายศราวุธ กัลปดี

กรรมการ

นายศราวุธ กัลปดี

กรรมการ

เขต สพม.28 เขต 2