เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

โครงสร้างฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

นายมณฑล ผาริโน

นายมณฑล ผาริโน

ผู้จัดการ
นายมณฑล ผาริโน ผู้จัดการ
นางเณศราภา ปัญสังกา

นางเณศราภา ปัญสังกา

รองผู้จัดการ

นางเณศราภา ปัญสังกา

รองผู้จัดการ

นางพิศวาท ภักตรนิกร

นางพิศวาท ภักตรนิกร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางพิศวาท ภักตรนิกร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายยุทธนา ประชุมชัย

นายยุทธนา ประชุมชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายยุทธนา ประชุมชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสุปรียา นาโควงศ์

นางสุปรียา นาโควงศ์

หัวหน้างาน

นางสุปรียา นาโควงศ์

หัวหน้างาน

น.ส.จีริชุฎา ผาริโน

น.ส.จีริชุฎา ผาริโน

จ้าหน้าที่

น.ส.จีริชุฎา ผาริโน

จ้าหน้าที่

น.ส.สุภาวดี ไนยะกูล

น.ส.สุภาวดี ไนยะกูล

หัวหน้างาน

น.ส.สุภาวดี ไนยะกูล

หัวหน้างาน

น.ส.ดาลิวัณย์ สาระแสน

น.ส.ดาลิวัณย์ สาระแสน

เจ้าหน้าที่

น.ส.ดาลิวัณย์ สาระแสน

เจ้าหน้าที่

นายนิรุตติ์ ลำพุทธา

นายนิรุตติ์ ลำพุทธา

หัวหน้างาน

นายนิรุตติ์ ลำพุทธา

หัวหน้างาน

นางรจนา เก็จโกวิท

นางรจนา เก็จโกวิท

เจ้าหน้าที่

นางรจนา เก็จโกวิท

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุธาทิพย์ นักฟ้อน

น.ส.สุธาทิพย์ นักฟ้อน

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุธาทิพย์ นักฟ้อน

เจ้าหน้าที่

น.ส.ฟ้าสาง สุวรรณเพชร

น.ส.ฟ้าสาง สุวรรณเพชร

หัวหน้างาน

น.ส.ฟ้าสาง สุวรรณเพชร

หัวหน้างาน

นางพิชญากรณ์ ศรีวะโสภา

นางพิชญากรณ์ ศรีวะโสภา

เจ้าหน้าที่

นางพิชญากรณ์ ศรีวะโสภา

เจ้าหน้าที่

น.ส.วรางค์กร บุปผาชาติ

น.ส.วรางค์กร บุปผาชาติ

เจ้าหน้าที่

น.ส.วรางค์กร บุปผาชาติ

เจ้าหน้าที่

นางวรรณพร ปะนัดตา

นางวรรณพร ปะนัดตา

หัวหน้างาน

นางวรรณพร ปะนัดตา

หัวหน้างาน

นายวีรพงษ์ คงทน

นายวีรพงษ์ คงทน

เจ้าหน้าที่

นายวีรพงษ์ คงทน

เจ้าหน้าที่

นายถวิล ประทุมวัน

นายถวิล ประทุมวัน

เจ้าหน้าที่

นายถวิล ประทุมวัน

เจ้าหน้าที่

น.ส.สวนีย์ ศรีหาญ

น.ส.สวนีย์ ศรีหาญ

นิติกร

น.ส.สวนีย์ ศรีหาญ

นิติกร

น.ส.เกวลิน ประชุมชัย

น.ส.เกวลิน ประชุมชัย

เจ้าหน้าที่

น.ส.เกวลิน ประชุมชัย

เจ้าหน้าที่

นางบุปผา เข็มเพ็ชร

นางบุปผา เข็มเพ็ชร

หัวหน้างาน

นางบุปผา เข็มเพ็ชร

หัวหน้างาน

นางพนิตพร เชื้อศุภโรบล

นางพนิตพร เชื้อศุภโรบล

เจ้าหน้าที่

นางพนิตพร เชื้อศุภโรบล

เจ้าหน้าที่

น.ส.ธันย์รดา กุลกัลยาจิรโชติ

น.ส.ธันย์รดา กุลกัลยาจิรโชติ

หัวหน้างาน

น.ส.ธันย์รดา กุลกัลยาจิรโชติ

หัวหน้างาน

น.ส.กิตติยา คณานัน

น.ส.กิตติยา คณานัน

เจ้าหน้าที่

น.ส.กิตติยา คณานัน

เจ้าหน้าที่

นายพิพัฒน์พงษ์ อุปลี

นายพิพัฒน์พงษ์ อุปลี

พนักงานขับรถ

นายพิพัฒน์พงษ์ อุปลี

พนักงานขับรถ

นายวุฒิไกร ราชรี

นายวุฒิไกร ราชรี

นักการภารโรง

นายวุฒิไกร ราชรี

นักการภารโรง

น.ส.สุวรรณนี โสมาบุตร

น.ส.สุวรรณนี โสมาบุตร

แม่บ้าน

น.ส.สุวรรณนี โสมาบุตร

แม่บ้าน

นายปัญญา คณานัน

นายปัญญา คณานัน

ยาม

นายปัญญา คณานัน

ยาม