ขอความร่วมมือสมาชิก ตอบแบบสำรวจวิเคราะห์ SWOT

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ด้วยสหกรณ์จะได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2566-2569 เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือสมาชิกตอบแบบสำรวจวิเคราะห์ SWOT องค์กรตามลิงค์นี้. https://forms.gle/9FuV3TJbm49niEFm8 หรือ QR CODE ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 เพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ดร.กิตติ ดวงแสง
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด