แจ้ง เงินบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ขณะนี้ได้โอนเงินเข้า บช.แต่ละท่าน แล้ว นะครับ สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอ็ปพิเคชั่น สอ.ยส. หรือ นำสมุดบัญชี ไปปรับดูตัวเลข ได้ ครับ ที่ สอ.ยส. แอ็ปพิเคชั่น สอ.ยส. “YST Saving”